Tikslai,uždaviniai,veiklos būdai

2.1. LKD tikslas - operatyvi ir kompetentinga koloproktologinė pagalba Lietuvos gyventojams.
2.2. LKD savų tikslų gali pasiekti, suvienijusi Lietuvos koloproktologų jėgas, įsigijusi gyventojų pasitikėjimą bei paramą.
Todėl pagrindiniai LKD uždaviniai yra :
2.2.1. Dalyvauti normatyvinių aktų projektų koloproktologijos mokslo ir praktikos klausimais rengime.
2.2.2. Teikti pasiūlymus dėl koloproktologinės sistemos praktinės veikios gerinimo.
2.2.3. Dalyvauti koloproktologijos specialistų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos kūrime ir tobulinime.
2.2.4. Siekti, kad LKD rekomendacija būtų lemiama suteikiant chirurgo proktologo sertifikatą LKD nariui.
2.2.5. Skatinti koloproktologijos specialistų profesinį bendravimą ir ryšius su kitų sričių specialistais.
2.2.6. Atstovauti Lietuvos koloproktologus Lietuvoje ir už jos ribų.
2.2.7. Padėti ginti LKD narių profesines teises ir interesus valstybinėse ir visuomenėse įstaigose bei organizacijose.
2.2.8. Steigti šalpos, rėmimo ir stipendijų fondus.
2.2.9. Rūpintis koloproktologo profesijos prestižu ir propaguoti koloproktologijos pasiekimus.
2.2.10. Leisti mokslo, praktikos, informacinius ir mokslo populiarinimo leidinius, turėti pastoviai funkcionuojantį tinklapį internete.