LKD struktūra ir valdymas

4.1. LKD reikalus tvarko ir valdo:
4.1.1. Narių suvažiavimas.
4.1.2. LKD valdyba.
4.1.3. Revizijos komisija.
4.2. LKD narių suvažiavimas.
4.2.1. Narių suvažiavimas yra aukščiausias LKD valdymo organas.
4.2.2. Eilinis LKD narių suvažiavimas šaukiamas ne rečiau kaip 1 kartą per 3 metus. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 LKD narių. Neeilinį suvažiavimą gali sušaukti LKD valdyba, prezidentas. Suvažiavimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
4.2.3. Suvažiavime:
4.2.3.1. Išklausomos, aptariamos ir įvertinamos LKD prezidento, valdybos, sekretoriaus, iždininko ir Revizijos komisijos ataskaitos.
4.2.3.2. Išklausomos ir aptariamos nuomonės apie LKD veiklą.
4.2.3.3. Numatomos tolimesnės LKD veiklos kryptys.
4.2.3.4. Tiesiogiai renkami LKD prezidentas, viceprezidentas, sekretorius, revizijos komisija, valdybos nariai.
4.2.3.5. Priimami, keičiami ar papildomi LKD Įstatai.
4.2.3.6. Renkamas sekančio suvažiavimo pirmininkas.
4.2.3.7. Nutraukiama LKD veikla.
4.3. LKD valdyba:
4.3.1. Valdybą sudaro:
Prezidentas
Garbės prezidentas
Viceprezidentas,
Sekretorius,
Iždininkas,
Valdybos nariai.
4.3.2. Valdyba renkama 3 metams
4.3.3. Valdyba yra pagrindinis sprendimų galių turintis vykdomasis organas tarp suvažiavimų. Ji renkasi pagal reikalą, bei ne rečiau kaip kartą per 1/2 metų.
4.3.4. Teisę sušaukti neeilinį valdybos posėdį turi prezidentas.
4.3.5. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau 2/3 valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
4.3.6. Valdyba:
4.3.6.1. Šaukia LKD suvažiavimus.
4.3.6.2. Priima į LKD naujus narius.
4.3.6.3. Rekomenduoja LKD narius kandidatais atsakingoms medicininėms pareigoms užimti.
4.3.6.4. Tvarko LKD lėšas, nustato nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką.
4.3.7. Valdyba gali būti paleista LKD narių suvažiavimo metu.
4.3.8. Prezidentas gali:
4.3.8.1. Atstovauti LKD visuose oficialiuose reikaluose tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
4.3.8.2. Sudaryti sutartis LKD vardu.
4.3.8.3. Pirmininkauti valdybos posėdžiuose.
4.3.8.4. Tvirtinti valdybos sprendimus.
4.3.8.5. Siūlyti sušaukti neeilinį LKD suvažiavimą.
4.3.8.6. Organizuoti mokslo ir praktikos simpoziumus, konferencijas ir kitus rengimus, bei suvažiavimų mokslinę programą.
4.3.8.7. Sudaryti ekspertų komisiją moksliniam publikacijų įvertinimui.
4.3.8.8. Organizuoti LKD narių mokslines komandiruotes ir stažuotes.
4.3.8.9. Nušalinti prezidentą gali LKD narių suvažiavimas
4.3.9. Garbės prezidentu automatiškai tampa buvęs LKD prezidentas. Garbės prezidento kadencija baigiasi išrinkus naują prezidentą. Garbės prezidentas yra pilnateisis LKD valdybos narys.
4.3.10. Viceprczidentas atlieka prezidento ar kitas funkcijas, kurias jam paveda prezidentas. Sustabdyti viceprezidento įgaliojimus gali prezidentas, o nušalinti - suvažiavimas.
4.3.11. Sekretoriaus funkcijos:
4.3.11.1. Tvarkyti visą LKD korespondenciją.
4.3.11.2. Laiku išsiuntinėti LKD nariams LKD veiklą liečiančią informaciją.
4.3.11.3. Tvarkyti visų LKD renginių informaciją ir dokumentaciją.
4.3.11.4. Organizuoti LKD leidybinę veiklą.
4.3.11.5. Tvarkyti LKD narių sąrašus.
4.3.12. LKD Revizijos komisija:
4.3.12.1. LKD narių suvažiavimas renka Revizijos komisiją iš 3 asmenų, kurie iš savo tarpo išsirenka pirmininką.
4.3.12.2. Revizijos komisija gauna iš LKD valdybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą, sekančių metų pajamų - išlaidų sąmatą ir darbo planą. patikrina šiuos dokumentus ir pateikia svarstyti ir tvirtinti narių suvažiavimui.