LKD lėšos

5.1. LKD lėšas sudaro nario mokesčiai. pajamos už leidybinę veiklą, savanoriški įnašai, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos lėšos, nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos, valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės skirtos lėšos konkrečių socialinių ar kitų tikslinių programų įgyvendinimui ir kitos teisėtai gautos lėšos.
5.2. LKD lėšos naudojamos draugijos veiklai užtikrinti, leidybai, komandiruočių išlaidoms padengti, suvažiavimų organizavimui, patvirtinus tai valdybai.
5.3. Finansinius dokumentus pasirašo prezidentas (jo nesant - viceprezidentas) ir iždininkas.